מנהל מקרקעי ישראל: תושבי ראמיה קיבלו פיצוי עצום

נושא

מדובר כיום ב-5 משפחות שלא התפנו, שמתוכן אחת כבר חתמה על הסכם. הפיצוי שהוצע להם הינו עצום ומופלג, באופן יחסי לאחרים, שקרקע שלהם הופקעה עפ"י פקודת הקרקעות.

תושבי ראמיה בכרמיאל, משפחות השבט הבדואי סוואעד, נאבקים ברשויות המדינה, אשר הפקיעה את אדמותיהם לצרכי בנייה בכרמיאל.

לפרטים נוספים על מאבק תושבי ראמיה - בכתבה הזו

ביקשנו את תגובת רשות מקרקעי ישראל (או בשמה הקודם מינהל מקרקעי ישראל) לקראת הסיור בפזורות הבדואיות באזור כרמיאל משגב, וזו תגובתהדוברת, אורטל צבר כלשונה:

מדובר כיום ב-5 משפחות שלא התפנו, שמתוכן אחת כבר חתמה על הסכם. הפיצוי שהוצע להם הינו עצום ומופלג, באופן יחסי לאחרים, שקרקע שלהם הופקעה עפ"י פקודת הקרקעות.

1. מדובר על מקרקעין בשטח מקורי של כ-100 ד', אשר היה בבעלותם של 7 בתי אב, אשר הופקעו ביום 19.3.76, לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) 1943 (להלן: "הפקודה") לצורך הרחבתה ופיתוחה של העיר כרמיאל.

2.  על המקרקעין, שהיו בייעוד חקלאי בעת ההפקעה, נבנו  בתי האב בתי מגורים  (ללא היתר, כמובן) , סככות חקלאיות ועיבודים חקלאיים.

3.  על אף שלטובת המדינה עמד פס"ד חלוט לפינויים של בתי האב, הוכרו נסיבותיה המיוחדות של הפקעת המקרקעין (שהיו מבונים ומאוכלסים,  כאמור) ולפיכך, הסכימה המדינה לפיצוי חריג ונדיב, הגבוה לאין ערוך  מהפיצוי שנקבע בפקודה. הפיצוי החריג נקבע במסמך הבנות, שנכתב בשנת 1995 (להלן: "מסמך ההבנות") , אשר קבע מס' מגרשים בכרמיאל מס' מגרשים מחוץ לכרמיאל וקרקע חקלאית, שיחולקו בין כל בתי האב. בחתימה על מסמך ההבנות, הייתה ציפייה מצד המדינה,  כי הפיצוי החריג, יגרום לכך שבתי האב יעמדו בהתחייבותם ויפנו את המקרקעין בסמוך לאחר החתימה על המסמך (במועד בו מגרשי הפיצוי היו זמינים למסירה להם) .

4. בפועל, הגם שחלפו כ-18 שנה ממועד החתימה על מסמך ההבנות וכ-13 שנה מהמועד בו המגרשים היו זמינים למסירה, לא כל בתי האב חתמו על הסכמי הפינוי פיצוי.

5.  שניים  מבתי האב חתמו על הסכם פינוי - פיצוי לפני מעל 10 שנים, פינו את המקרקעין שהיו בבעלותם (בשטח כולל של 38.6 ד') ובנו בתי מגורים במגרשי הפיצוי שנמסרו להם. בעקבות פסה"ד המחוזי , נחתם, לאחרונה,  הסכם פינוי – פיצוי נוסף, במסגרתו התחייבו החותמים לפנות את השטח המוחזק על ידם (8.2 ד'), באופן, שכיום, רק 4 בתי אב טרם חתמו על הסכם פינוי ופיצוי, ואלו מחזיקים בשטח כולל של  57 ד'. לא למותר לציין, כי הערעור, כמו גם הבקשה לעיכוב ביצוע, הוגשו רק על ידי 2 בתי אב ואילו השאר, כלל לא הגישו ערעור על פסק הדין.

6.  לעמדת המדינה, מסמך ההבנות , ביחד עם הפיצוי הכספי הגבוה אף  מזה שנקבע במסמך ההבנות, שהובטח לבתי האב, מהווים כאמור פיצוי גבוה וחריג ביותר, לעומת הפיצוי שנקבע בפקודה . יתרה מכך, פסה"ד המחוזי קבע, כי מי שלא יחתום על הסכם פינוי-פיצוי יראו בו כמי שמוחל על הפיצוי החריג, שנקבע במסמך ההבנות ובפסה"ד המחוזי, יהיה עליו לפנות את המקרקעין המוחזקים על ידו (בין לפי פסקי הדין לפינוי , בין לפי פסה,ד המחוזי) ויהיה זכאי לפיצוי כספי בלבד.

7. עוד לעמדת המדינה, המגרשים, להם זכאים המערערים, בהתאם לפסה"ד המחוזי, מאפשרים להם לבנות בתי מגורים, במשך 18 החודשים שעומדים לרשותם ממועד החתימה על הסכם הפינוי-פיצוי, באופן שעם פינוי המקרקעין, במועד שנקבע לשם כך בפסה"ד המחוזי, יעמדו לרשותם בתי מגורים, אליהם יוכלו לעבור עם פינוי המקרקעין.

עוד בנושא

עיריית כרמיאל: מילאנו את חלקנו בטיפול בראמיה

תושבי ראמיה בעצרת מחאה בדצמבר 2013

תושבי ראמיה בעצרת מחאה בדצמבר 2013
תיוג

תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
CAPTCHA
בדיקה זו מיועדת לוודא שהינך חי ונושם ואינך מחשב המפיץ ספאם